neděle 12. července 2020 Bořek

Nedělní odpoledne v Brně bylo ve znamení ekologie. Do ulic vyšli s dětmi i rodiče

Brnem prošla demonstrace rodičů za klima. Chtějí podpořit studentské stávky a zastupitelům města přednést konkrétní požadavky, které jsou třeba splnit pro ekologičtější život ve městě. Na Moravském náměstí se u Jošta potkalo asi 300 rodičů s dětmi.

K pátečním stávkám studentů se přidali i rodiče. Asi 300 lidí se dnes sešlo u sochy Jošta na Moravském náměstí. Akci uspořádala skupina matek a otců, kteří si říkají Rodiče za klima, a tento pochod se uskutečnil jak v Brně, tak v Praze. Stejně jako studenti a studentky chtějí organizátoři tohoto pochodu upozornit na nezájem vlády České republiky aktivně prosazovat řešení, která mají šanci odvrátit katastrofický rozvrat klimatu.

Nejen v Česku, bouří se studenti i rodiče také v zahraničí

Podobně jako studenti, kteří započali své stávky v rámci celosvětového projektu FridaysForFuture, se i rodiče nechali inspirovat zahraničními aktivitami, a to hnutím Mothers rise up!, které uskuteční v ten samý den pochod maminek s dětmi v Londýně. 
 

Pro rodiče i jejich děti byl nachystán bohatý program. Před pochodem měli možnost shlédnout divadelní představení nebo i s dětmi kreslit křídami. Pak ale přišel na řadu hlavní bod programu – samotný pochod, který končil symbolicky před brněnskou radnicí na Dominikánském náměstí.

Demonstrací se organizátoři přidávají ke studentským protestům, které proběhly 15. března a 3. května. Spolek Rodiče pro klima sepsal otevřený dopis radním města, kde žádají mimo jiné například schválení závazných pravidel pro kvalitní energeticky úsporné renovace obecních bytových domů i veřejných budov, vypracování plánu pro opatření na snižování emisí skleníkových plynů i přizpůsobování se změně klimatu, což by měli zohlednit ve veřejných zakázkách, nebo vypracování plánu pro vyřešení sucha. 

 

Otevřený dopis neformální iniciativy Rodiče za klima Brno

RODIČE ZA KLIMA BRNO·NEDĚLE 12. KVĚTNA 2019

květen 2019

Vážená paní primátorko, vážená rado, vážené zastupitelky a zastupitelé města Brna,

žijeme v době globální klimatické krize. V době, kdy začínáme intenzivně pociťovat následky globálního oteplování. Extrémní počasí, hromadné vymírání druhů, migrace… a to vše je jenom začátek.

Jako rodičům nám záleží na budoucnosti našich dětí. A bojíme se, že jim nebudeme schopni zajistit budoucnost, jakou si pro ně představujeme. Bojíme se, že naše děti, nebo jejich potomci možná žádnou budoucnost nemají.

Ačkoliv se snažíme žít uvědoměle a s co možná nejmenšími dopady na životní prostředí, nestačí to. A proto jsme se v zájmu našich i vašich dětí rozhodli vyjít do ulic, demonstrovat své obavy a informovat veřejnost o klimatické krizi, ve které se lidstvo a celá planeta nachází.

Obracíme se na vás - naše zastupitelstvo, protože máte významný vliv na to, v jakém prostředí v Brně žijeme a žít budeme.

Chceme, abyste již neignorovali stav vědeckého poznání.

Chceme, abyste stejně jako my reagovali na výzvu občanů vládě České republiky, médiím a veřejnosti ke klimatické krizi “Pro planetu!”.

Chceme, abyste vyhlásili stav klimatické nouze.

Chceme, aby se Brno stalo lídrem v opatřeních radikálně snižujících emise. Nyní je třeba reagovat smysluplně a rychle. Konkrétní návrhy v příloze tohoto dopisu vycházejí z dlouhodobého úsilí místních nevládních organizací, ale i z opatření, kterými jsme se inspirovali v zahraničí.

Očekáváme vaši rychlou a věcnou reakci na naše požadavky.

Vítáme jakákoliv opatření nad rámec našich požadavků.

Zavažte se veřejně k tomu, co uděláte do dalšího Dne matek – 12. května 2020.

Za neformální iniciativu Rodiče za klima Brno v květnu 2019

Eva Jaroňová, Markéta Zerdaloglu, Veronika Holcnerová

Příloha k otevřenému dopisu: Požadavky iniciativy Rodiče za klima Brno

Do 12. května 2020 Statutární město Brno v daných oblastech:

energie

schválí závazná pravidla pro kvalitní energeticky úsporné renovace obecních bytových domů i veřejných budov s využitím principů platných pro pasivní domy. Všechny novostavby budou projektovány a stavěny v pasivním standardu s maximálním využitím obnovitelných zdrojů energie

zajistí okamžitě nepřetápění objektů ve vlastnictví města

schválí komplexní ambiciózní akční plán, který obsahuje opatření na snižování emisí skleníkových plynů i přizpůsobování se změně klimatu.

zřídí kancelář koordinace komunální klimatické politiky a práce s veřejností

zohledňuje ve veřejných zakázkách parametry ekologického a sociálního charakteru, které přispívají k sociálně spravedlivějšímu a environmentálně šetrnějšímu hospodaření města, včetně aspektu snižování emisí CO2 a zmírňování dopadů klimatických změn

zahájí projekt s Akademií věd (Czech Globe), který bude vyhodnocovat plány a strategie města z pohledu makro i mikroklimatu

má pro Jižní centrum moderní urbanistické i stavební řešení, technologie a postupy vedoucí k nulové produkci CO2 a přispívá k adaptačním opatřením Brna pro zmírňování dopadů klimatických změn

doprava

definuje 200 km ulic na kterých bude vystavěna páteřní síť cyklostezek

vytvoří v ulicích nedávno zrekonstruovaných cyklopruhy, které budou odděleny od automobilového provozu mobilnými bariérami.

vymístí jako Hamburg nebo Amsterodam auta z centra

zadá studii takového mýtného systému, který bude progresivně zdaňovat neefektivní využívání zdrojů, zábor veřejných prostor a znečišťování životního prostředí. Systém bude spravedlivý a nezatěžuje sociálně slabší domácnosti, která se bez auta neobejdou.

má vypracovaný kvalitní a ambiciózní Akční plán k Plánu mobility, v němž jsou zaneseny konkrétní kroky a projekty vedoucí k naplnění vize a cíle Plánu mobility

pokračuje na transformaci všech služeb města a provozovaných pro město k používání nízkoemisních vozidla do konce roku 2023

zveřejňuje na exponovaných místech informace o aktuální intenzitě dopravy (vč. volných parkovacích míst a kvality ovzduší)

zasadí se o zrušení leteckých linek z Brna do sousedních států a naopak napne úsilí do budování rychlotratí

voda

zadá zpracování Studie odtokových poměrů tak, aby zodpovědně hospodařilo se srážkami. Studie je klíčovým podkladem pro nový územní plán

pokračuje v revitalizaci říčních koryt, břehů a příbřežní vegetace

zahájí práce na budování nových vodních ploch (tůní, mokřadů, rybníčků)

schválí vyhlášku stanovující povinnost zelených střech u novostaveb

odpady

zajistí ve všech sběrných střediscích odpadů nechat předměty určené k opakovanému použití

zahájí práce na realizaci městské bioplynové stanice tak, aby všechny bioodpady z města kapacitně zajistila kompostárna a stanice

ovzduší

prosadí do Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Brno taková opatření, která do roku 2025 dostanou polétavý prach, ozón a oxidy dusíku na zákonnou úroveň

zahájí veřejnou informační kampaň k aktuálním stavu ovzduší a o možnostech, jak chránit zdraví obyvatel v situacích s překročenými limity znečištění

zeleň, půda

nepovolí ani do budoucna výstavbu žádného dalšího nákupního centra

zajistí v územním plánu ochranu stávajících ploch zeleně a vyhledá plochy pro zeleň nové

investuje do zajištění zdravotního stavu zeleně stejný podíl prostředků, jako na opravu a údržbu domů a bytů

zahájí práci na vybudování nejméně jednoho nového biocentra

má schválenou vyhlášku chránící zeleň vnitrobloků a zahrádkářské kolonie

investuje dostatečně do péče o všechny stávající stromy a ví, kde využít náhradní výsadby

realizuje přírodě blízké úpravy parků a dalších zelených ploch

zakáže v parcích používání zahradní chemie

pečuje o trávníky přírodě blízkým způsobem (optimalizace intenzity sečení, mozaikové sečení, používání vhodných směsí, provzdušňování)

má Plán nárůstu zeleně (včetně akčního plánu), v němž bude definován postup města v rozvoji údržbě zelených ploch na území města Brna včetně stanovení minimálního procenta nárůstu zelených ploch do roku 2030

informovanost

zavede v Metropolitanu a zpravodajích městských částí v každém čísle rubriky motivující veřejnost, firmy i instituce k zodpovědnému jednání na osobní úrovni

vydá ve velkém nákladu Praktického rádce Evropana aneb Jak chránit planetu

má na každý následující rok v grantovém systému 25 milionu korun na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

vede veřejnou diskusi k opatřením tak, aby na jejich realizaci participovala veřejnost

má zpracovanou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na 5 let

 

Foto Tomáš Hrivňák

Štítky ekologie, klima, demonstrace, rodiče, studenti

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.